Huoneet astrologiassa

Huoneiden merkitystä kannattaa aina kerrata. Planeettojen oman symboliikan, eläinradan merkkien ja aspektein lisäksi huoneet ovat neljäs keskeinen tukipilari kartan tulkinnassa.Huoneita kannattaa lähestyä johdonmukaisesti. Astrologian symboliikassa on kysymys yleistävistä merkitysten luokista, jotka omalla tavallaan loogisesti seuraavat toinen toistaan. Huoneet syntyvät maapallon omasta liikkeestä akselinsa ympäri. Puhumme hienosti diurnaali-rytmistä, vuorokauden mittaisesta rytmistä. Siinä ajassa kukin merkki nousee, on keskitaivaalla, laskee ja on kartan pohjalla – kukin vuorollaan. Samoin vuorokauden sisällä planeetat vaihtavat huonesijaintiaan käyden läpi kaikki 12 huonetta.

Huonesymboliikan perustana ovat akselit, nousu (askendentti), sen vastakohta, lasku (deskendentti), keskitaivas (MC) ja kartan pohja (IC). Niiden väliin tavalliset huonejärjestelmät sijoittavat vielä kaksi muuta huonetta. Niiden symboliikka nojautuu ihmisen kohtaamiin elämän perustilanteisiin, arkkityyppisiin kokemisen malleihin ja sisäiseen kehitysmalliin, joka alkaa purkautua askendentista lähtien:

1. Minä ”laskeutuu alas” ruumiistukseen, syntyy, ottaa energiakehikon, jonka kautta rakentuu totunnaisten käyttäytymismallit, eleet, ilmeet, perusasenne elämään ja ulkoinen persoona, jonka kautta sisäiset voimat ilmenevät. Tässä huoneessa on valmiudet oivaltaa oma elämän persoonallinen merkitys. Huoneen ihmistyyppi on Minä itse, Persoona, jonka kautta elämännäytelmä on määrä esittää.

2. Minä-kuva juurtuu maalliseen olemukseensa, saa perintönä vanhemmilta ja koko edeltävältä perimältä tiettyjä biologisesti määräytyviä kykyjä ja lahjoja, jotka odottavat aktivointia ja tietoista kehittämistä. Huone edustaa ihmisen perustarpeita, ravinnon, suojan, puolustautumisen ja seksuaalisuuden tarpeita, joiden avulla biologinen perimä muistuttaa osallisuudestamme luontoon. Abstraktisti sanoen meille "annetaan" jotain: aistisisällöt ja niistä päättelyn tai lukujen avulla tietoa. Myös aika ja avaruus liittyvä ihmisen annettuun kokemusmaailmaan. Käytännön merkitys on taloudellinen turvallisuus, joka korostuu näin myöhäisessä kulttuurivaiheessa elävien tarvemaailmassa. Huoneen ihmistyyppi on esivanhempi.

3. Minä tarvitsee kehittyäkseen suhteita ulospäin ja niiden välittäjäksi asettuu mieli ja sen ruumiilliseksi välineeksi aivot. Mieli tarvitsee kieltä voidakseen luoda asioiden välille yhteyksiä ja ilmaistakseen näitä havaittuja, opittuja ja sanallisesti yhdistettyjä asioiden kokonaisuuksia. Alkaa oppimisen, itseilmaisun ja älyllisen elämän kausi. Huoneessa näkyy ihmisen tarpeet kommunikoida, välittää viestejä, kirjoittaa, oppia hallitsemaan mentaalista maailmaa ja vieläpä luoda sen avulla jotain uutta. Huoneen ihmistyyppi on sisaret ja veljet, naapurit, koulutoverit, satunnaiset tuttavuudet.

4. Minä saa vakaan ja juurevan pohjan, joka nousee vanhempien välittämästä psyykkisestä perinnöstä, vanhempi-arkkityyppien ja lapsen suhteesta, joka voi olla sekä hyvin tukeva että hyvin ongelmallinen. Minän suhde omaan itseen, se kyky luodata omaa psyykeä alkaa tästä, samoin 4.huone kertoo suhteista läheisiin ihmisiin, vanhempiin isovanhempiin, sukuun ja lähiympäristöön. Side on psyykkinen ja sisäinen ja osoittaa usein riippuvuutta jostain ”annetusta” – kuten perheen olosuhteet tai syntymäympäristö, maisema ja oma kansanosa, luokka tai oma maa ja kansa. Huoneen ihmistyyppi on Isä, perheenhuoltaja, joskus isovanhemmat ja laajemmin ottaen suku.

5. Minä on vakaa tässä vaiheessa, identiteetti etsii haasteita, jotka voitettuaan kasvaa yhä suuremmaksi ihmiseksi. Siksi tässä huoneessa on kyse itseilmaisusta, luovuudesta, biologisesta luovuudesta syntyy omia lapsia, ja psyykkisestä luovuudesta syntyy esiintymistä, taiteellisuutta ja halua dramatisoida omia lahjoja julkisesti, saada mainetta ja arvostusta, taputuksia ja egolle hyvää palautetta. Huoneen ihmistyyppi on rakastaja/rakastajatar, taiteilija, esiintyjä, tuhlari, spekuloija.

6. Minä on ilmaissut oman kehityksensä huippukokemukset ja tässä huoneessa on kyse siitä, miten tulla toimeen arkielämässä, kuinka sopeutua ulkomaailmaan ilman erityistä asemaa tai loistoa. Se viittaa työhön, palveluun, tietojen ja taitojen kehittämiseen, mikä veisi kehitystä eteenpäin kohti täydellisyyttä. Huoneen ihmistyyppi on käytännön opettaja, kasvattaja, kouluttaja, treenaaja, työtoveri, lääketieteen ammattilainen, hoitaja, avustaja, työntekijä.

7. Minä saapuu käännekohtaan, jossa oma minämaailma loppuu ja sosiaalinen, jaettu kokemusmaailma, ”sinämaailma”, alkaa. Siksi tässä huoneessa puhutaan parisuhteesta, avioliitosta, kumppanuudesta, siteistä kahden ihmisen välillä. Rakkaus on suurin sitova voima, mutta tässä on kyse myös asiallisista suhteissa, liikesuhteissa tai suhteesta suurempaan yleisöön. Huoneen ihmistyyppi on puoliso, kumppani, sopimuksen toinen puoli, riitapukari, yleisön palvelija, taiteilija.

8. Minä sulautuu ja sitoutuu yhä syvemmälle ihmissuhteiden verkostoon, kokee yhdessä herättäviä ja voimakkaita elämyksiä ja tunnetiloja, jotka joko vahvistavat parisidosta tai tuovat eteen kriisejä, jotka pakottavat muuttumaan, tarkistamaan oman minän tilaa ja etsimään lisää itsetuntemusta tai syvempiä väyliä maailman tuntemukseen. Vaiheen ihmistyyppi on psyyken asiantuntija, psykiatri, psykologi, mutta myös okkultisti, maagi, tutkija, kaivautuja, totuuden paljastaja, vallan- ja rahan aktiivinen käyttäjä.

9. Minä löytää tiensä syvällisten kokemusten ja psyyken paljastusten kautta sosiaaliseen elämään, jossa vaadita tiettyjen perinteisten menoja ja rituaalien noudattamista ja sosiaalisten standardien hyväksymistä. Siksi 9.huone on perinteisesti korkeamman koulutuksen huone viitaten opiskeluun, laajojen tietojen hankkimiseen ja sulatteluun, ulkomaan matkoihin, jotka usein täydentävät teoreettista maailmaan tutustumista. Vaiheen ihmistyyppi on perinteisesti opettaja, pappi ja tuomari, kansainvälisten asioiden kanssa työskentelevä, politiikan, ideologioiden tai uskontojen ammattilainen.

10. Minä ottaa tässä huoneessa virallisen asemansa osan yhteiskunnallista koneistoa. Huoneen merkitys on usein ura ja ammatti, päämäärät ja tavoitteet, kunnia ja maine. Huone viittaa kokonaan ihmisen ja yhteiskunnan välisiin sidoksiin, joista ammatti on usein lujin ja kestävin. Mutta se viittaa myös vallankäyttöön tai hierarkkisiin tarpeisiin olla mukana rakentamassa ja hoitamassa valtion tai firman tai organisaation asioita. Huoneen ihmistyyppi on ammattilainen alalla kuin alalla, vallan huipulle kiivenneet, päättäjät, hallitsijat, organisaatioiden pyörittäjät.

11. Minä on osa sosiaalista tapahtumista, jossa pyritään löytämään täydennystä virallisille hierarkioille ja systeemeille. Tässä huoneessa avaudutaan ajankohtaisille asioilla ja yhteiskunnalliselle ja kulttuuriselle kehitykselle. Se viittaa haluun olla luomassa ”mahdollisia maailmoja”, jotka eivät ole vielä totta, mutta jotka voisivat olla, jos sosiaalinen kehitys kääntyisi siihen suuntaan. Vaiheen ihmistyyppi on uuden totuuden etsijä, kokeilija, utopisti, aatteiden aktivoija, uusien tuulien välittäjä, ryhmähengen nostattaja ja suunnannäyttäjä.

12. Minä uppoutuu tässä huoneessa tekemään tiliä omasta kehityksestään maallisena olentona ja joutuu usein kohtaamaan oman kehityksensä heikkoudet, vääristymät ja tekemättömät muutokset. Huoneessa on mahdollista puhdistautua, irrottautua yksipuolisista aineellisista siteistä todellisuuteen ja kääntyä psyykkiseen tai henkiseen itseriittoisuuteen. Se viittaa transsendenttisen elämän tarpeisiin ja haluun ymmärtää kokonaisvaltaisesti sekä omaa kehitystä että koko maailman tilaa. Se viittaa usein kollektiivisiin kokemuksiin, joissa oma minä on vain osa kokonaisuutta vailla erityistä merkitystä tai edes nimeä ja tarkoin määriteltyä identiteettiä. Huoneen ihmistyyppi on sosiaalinen sopeutumaton, irrottautuja, tarkkailija, vetäytyjä, luopuja, outsider-outolintu, rangaistu, epäkelvoksi tuomittu tai pitkään normaaleista elämänkuvioista poissaoleva.

Jokainen planeetta on jossain huoneessa. Planeetta toimii aina omana itsenään; Merkurius aina ilmaisee kielen ja mielen tuotteiden kautta itseään, mutta huonesijainti kertoo millaisessa raamissa tämä tapahtuu. Jos esim. Merkurius on 8.huoneessa, mieli paneutuu etsimään tosiasioita taloudellisesta toiminnasta, liikemaailmasta tai salaisuuksia ihmisten maailmasta. Jos se on 9.huoneessa älyä tarvitaan pitkäjänteisissä opinnoissa ja samalla kiinnostus ulkomaailmaa, siellä liikkumista varten kasvaa.

Kulmahuoneet ovat 1-4-7-10, niiden kautta tapahtuu, vaikutelmat ja virikkeet virtaavat ihmisestä ulospäin ja ympäristöstä ihmisen sisäisyyteen, muutokset ovat tehokkaita ja minän ja ulkomaailman vuorovaikutus intensiivisintä. Keskittävissä huoneissa 2-5-8-11 taas korostuu turvallisuus, varmuus, toimivuus, kestävyys ja jatkuvuus. Rajahuoneissa 3-6-9-12 asiat ja arvot ovat liikekannalla, muuttumassa, vaihtamassa muotoa, painotusta, asennetta ja päämääriä.

Takaisin alkuun Taivaanpallo ja sen termit