PLANEETTOJEN JAKAUTUMAT

Perusjakoja astrologiassa on useita. Kaikkein yksinkertaisin tapa lähteä liikkeelle on katsoa, miten Aurinko, Kuu ja planeetat jakautuvat kartan perusakseleiden suhteen. Akseleita ovat nousu (AS) ja lasku (DC), jotka muodostavat kartan horisontin, eli vaakatason. Pystyakseli kartalle muodostuu MC:stä ja IC:stä. Planeetat voivat jakautua seuraavasti näiden kahden tason suhteen:


1) Planeetat sijaitsevat horisontin yläpuolella. Yläpuolinen alue on näkyvä puoli maailmaa, päiväpuoli, jolloin ihmisen tavoitteiden suunta on yksinkertaisesti pois minästä kohti muita ihmisiä ja sosiaalista, jaettua elämää. Tämä ihmistyyppi löytää itsensä osana sosiaalista ympäristöä varhain ja peruuttamattomasti. Hän on sidoksissa monin tavoin ulkomaailmaan, jossa vallitsevat yhteisön säännöt, normit ja odotukset. Parhaimmillaan hänestä tulee objektiivinen ja laajakatseinen ihminen, joka tietää paikkansa ulkomaailman koneistoissa ja instituutioissa.Hän on ekstrovertti melkein poikkeuksetta, avoin tapahtumille ja ihmisille ja omaa sosiaalista tajua asioiden yhteyksistä. Pahimmillaan hän on ulkoisten odotusten, oman aikansa ja kulttuuriperimänsä ja saadun opetuksen ja kasvatuksen mielikuvitukseton summa.

Planeetat horisontin yläpuolella


2) Planeetat sijaitsevat horisontin alapuolella. Alapuolinen maailma on "minämaailma", jossa ihmisen oma subjektiivinen minätunne hallitsee ja määrää millaisena elämä koetaan. Horisontin alapuoli korostaa ihmisen sisäisyyttä, vetäytymistä oman ytimen ympärille. Ihmisen maailma voi kaventua, minä on valikoiva ja kenties varuillaan ulkomaailman ja muiden ihmisten suhteen. Luottamuskynnys voi nousta korkeaksi. Minätunne on intensiivinen, sisäistä itsetuntemuksen kykyä täytyy kehittää ja itsevarmuutta pitää hankkia ennenkuin avautumista ja itsen ilmaisun sosiaalista tarvetta löytyy. Parhaimmillaan tämä ihmistyyppi on hienosti itseään hallitseva, subjektiivisesti rikas kokemuksisa, elämyksistä ja tunteista. Hänellä on vaistomaista tajua siitä, miten hän voisi yksilönä antaa panoksensa elämälle. Pahimmillaan hän on nurkkakuntainen, rajoittunut ja sitoutunut liiaksi totuttuihin elämänkuvioihin, jolloin "maailma jää valtaamatta".

Planeetat horisontin alapuolella


3) Planeetat ovat sijoittuneet pystyakselin oikealle puolelle, laskun puolelle. Asetelma kertoo ihmisen olevan sidoksissa ennenkaikkea toisiin ihmisiin. Ilman heitä hän ei ole mitään eikä kukaan. Hänen sisäsyntyinen vaistonsa pakottaa hänet etsimään peilikuvia muista ihmisistä ihmissuhteiden kautta. Hän on riippuvainen muista ja voi etsiä tilaisuuksia olla ihmisille hyödyllinen ja tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi antamalla ihmisille jotain, josta he pitävät. Parhaimmillaan hän on auttava, rohkaiseva, esiintyvä, näyttävä ihmistyyppi, joka kaipaa kumppanuutta monella tasolla ollakseen täydempi ihminen. Pahimmillaan hän on muissa roikkuva, sidoksissa liikaa kadottaen itsenäisyyttään ja omintakeisuuttaan. Hän voi olla hyväksikäyttääjä tai hyväksikäytetty.

Planeetat oikealla puoliskolla karttaa


4) Planeetat ovat sijoittuneet kartan vasemmalle puoliskolle, nousun puolelle. Painotus asettaa ihmisen oman elämänsä hallitsijaksi. Minätunne vaatii tiukkaa itselähtöistä asennetta ulkomaailmaan. Minä on sidoksissa vain omaan itseensä, siinä ilmeneviin tarpeisiin ja motiiveihin. Ihminen tekee oman elämänsä ja "omat juttunsa" korostuneen yksilöllisellä tavalla ja vaatii muita seuraamaan - tai jättämään rauhaan. Parhaimmillaan tämä ihmistyyppi on lahjomaton individualisti ja oman tiensä kulkija, joka uskaltaa tehdä asiat toisinkin ja rikkoa sosiaalisia normeja ja rientää sinne, minne muut eivät etsiydy. Pahimmillaan tämä ihminen on mielivaltainen toteuttaessaan oman minänsä sisältöä ja heijastellessaan sitä ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin. Hän ei ymmärrä jakamisen iloa ja voi käpristyä yhä enemmän itseensä ja silti voi tyhjentyä elämänilosta ja merkityksistä kykenemättä arvioimaan itseään laajemmista perspektiiveistä käsin.

Planeettojen painotus kartan vasemmalla puoliskolla

Takaisin alkusivulle Seitsemän karttatyyppiä