HUONEET KASVUTAPAHTUMANA


Huoneet voidaan nähdä loogisena kehitystapahtumana, jossa ihmiselle avautuu jatkuvasti uusia peruskokemuksia ja kokemuksen luokkia, joissa hänen kasvunsa testataan. Lähtökohta on askendentti, nousu eli 1.huone.

1.huone: Varhaisimmat vaikutteet elämässä, syntyminen, orientaation alkuehdot ympäristöltä; persoonallinen minä.
2.huone: Persoonan tarvitsema materiaalinen ja fyysinen tuki, ravinto, fysiologiset toiminnot, ruumiin ja elimistön tarpeet ja biologiset alkuehdot.
3.huone: Persoonan varhaiset oppimistapahtumat, kielen oppiminen, itseilmaisun kehittyminen suullisesti ja kirjallisesti; myöhemmin vieraiden kielten oppiminen ja koulunkäynti.
4.huone: Persoonan psyykkinen tausta, suhde vanhempiin ja heidän antamat perusmallit: Äiti ja Isä, Nainen ja Mies; koti ja kontu.
5.huone: Persoonan saama kannustus ja into ilmaista itseä luovasti, taiteellisesti, viihdyttävästi tai muuten omintakeisesti ja toisaalta luoda jotain uutta biologisesti - uusia lapsia tai henkisiä jälkeläisiä, luovia töitä.
6.huone: Persoonan koulutusvaihe, jossa aikuinen yksilö tulee tietoiseksi itsensä puutteista ja heikkouksista ja kehittää itseään ja altistuu ruumiillisuuden rajoille ja kivuille.
7.huone: Persoonan kehityksen käännekohta: toisen hyväksyminen rakkauden, parisuhteen kautta tai avoimien konfliktien kohtaaminen ihmissuhteissa. Sosiaalisuuden kehittyminen.
8.huone: Persoonan ja toisen ihmisen vuorovaikutuksesta syntyvät kokemukset, lisääntyvä turvallisuus, imeytyminen osaksi hyvin säädeltyä kokonaisuutta tai parisuhteen kriisejä.
9.huone:Persoonan kyky ulkoistaa saavutettua ymmärrystä, tietoa tai uskoa sosiaalisissa puitteissa ja samalla kasvaa omien ympäristön ja kansallisten rajojen yli.
10.huone: Persoonan egon lopullinen kiinteytyminen vuorovaikutuksessa virallisten sosiaalisten rakenteiden kanssa. Ammatti ja työ.
11.huone: Persoonan avautuminen vaihtoehdoille omassa itsessä ja koko ympäristössä kohdaten ja hyväksyen erilaisuutta, toisenlaisuutta, uusia näkemyksiä, tulevaisuuden kutsua.
12.huone: Persoonan avautuminen transsendenttisille kokemuksille, rajattomille kokonaisminän mahdollisuuksille.


Takaisin huonekarttaan